حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی امام جمعه شهرستان دماوند

نشست مدیریت بیماری کرونا بامحوریت بازگشایی مدارس ومساجد درلیالی قدر

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
          نشست مدیریت بیماری کرونابامحوریت بازگشایی مدارس ومساجد درلیالی قدربا حضورامام جمعه وجمعی ازمسئولان شهرستان دماوند درسالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزارشد.

?️حجت الاسلام فتاح دماوندی امام جمعه شهرستان دماوند :
?️ شهرستان دماوندبه دلیل رعایت افراد بومی وساکنان؛ نسبت به سایرشهرستان هادر وضعیت بهتری درخصوص بیماری کروناقرار دارد. 
?️خوشبختانه درمراسم شب قدرشهرستان دماوندمشکلی وجودنداشته وپروتکل های بهداشتی رعایت شده است؛ مناسب است نمایندگانی ازشبکه بهداشت هم درشب های باقی مانده درمساجدحضوریابند ونظارت کنند. 
?️انجام این پروتکل هادرشب‌های قدرنشان می دهد که مسئولین مساجدآمادگی دارندتابه جزشب های قدرنیزنمازجماعت رابارعایت نکات بهداشتی برگزارکنند. 
?️مستحب است نمازعیدفطرکه درفضای باز وزیرآسمان انجام شود؛ آمادگی داریم با رعایت نکات بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی نمازعیدفطررابرگزارکنیم. 
?️باتوجه به شرایط فعلی واهمیت روزقدس وحمایت ازفلسطین که یک وظیفه انسانی ،ملی واسلامی است، احتمال برگزاری این مراسم به صورت رژه خودرویی وجود دارد.
        

تصاویر

نظرات